Algemene Voorwaarden - Bedrijfsrooster

Klik hier om de Algemene Voorwaarden van Bedrijfsrooster in PDF formaat te openen.

Indien u een papieren kopie van onze Algemene Voorwaarden wenst te ontvangen kunt u een verzoek daartoe indienen via info@bedrijfsrooster.nl, onder vermelding van uw contactgegevens en postadres.

Haarlem, 30 september 2019

Verwerkersovereenkomst

Sinds 2018 bent u als verantwoordelijke voor persoonsgegevens verplicht bepaalde processen en beleidsregels duidelijk en expliciet overeen te komen met partijen die u inschakelt voor de verwerking van gegevens, zoals Bedrijfsrooster. Zodoende biedt Bedrijfsrooster een Verwerkersovereenkomst die daarin voorziet.

U klikt hier om de Verwerkersovereenkomst te openen in PDF formaat.

Inleiding tot de Algemene Voorwaarden

Bedrijfsrooster is een online applicatie voor werkgevers en werknemers waarin zij roosters kunnen maken en inzien en aanvullende diensten zoals personeelsplanning, urenregistratie en verlofaanvragen kunnen uitvoeren. Voorafgaand aan de Algemene Voorwaarden hanteert Bedrijfsrooster de volgende normen en waarden.

 • U kunt Bedrijfsrooster 14 dagen volledig gratis en vrijblijvend uitproberen in de Proefperiode.
 • U kunt uw proefperiode omzetten in een betaalde Licentie, maar hoeft niks te doen om deze te beëindigen.
 • U kunt gratis ondersteuning krijgen van de medewerkers van Bedrijfsrooster.
 • U kunt als werkgever altijd gegevens verwijderen uit de systemen van Bedrijfsrooster.
 • U kunt als werkgever zelf bepalen welke werknemers toegang krijgen tot het systeem van Bedrijfsrooster.

 • Bedrijfsrooster hecht grote waarde aan vertrouwelijke informatie, ook tussen werknemers onderling.
 • Bedrijfsrooster licenties worden per maand verstrekt en overeenkomsten zijn maandelijks opzegbaar.
 • Bedrijfsrooster is graag 24/7/365 beschikbaar, via uw PC, tablet of mobiele telefoon.
 • Bedrijfsrooster stelt zich niet aansprakelijk voor uw acties of die van uw medewerkers.
 • Bedrijfsrooster zet zich in om uw gegevens efficiënt te leveren en met grote zorg te beschermen.

Bedrijfsrooster is er voor u én uw medewerkers. Dat willen wij ook uiten in onze communicatie en samenwerking met u. Wij zijn flexibel, staan altijd open voor uw vragen en denken graag in oplossingen. Heeft u vragen over dit document, de tarieven die Bedrijfsrooster hanteert of onze dienstverlening?

Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens die onderaan iedere pagina worden getoond.

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de informatie, bestanden en diensten zoals geleverd via onder andere, maar niet uitsluitend, de websites bedrijfsrooster.nl en app.bedrijfsrooster.nl en bijbehorende apps en voorts op elke door Bedrijfsrooster met Klant gesloten overeenkomst.

Artikel 1 - Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende vetgedrukte termen in navolgende betekenis gebruikt:
  1. Bedrijfsrooster: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thingo Internet BV, handelend onder de naam Bedrijfsrooster, statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudend te Spaarne 17, 2011 CD, Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 71572473, dienstverlener en producent van Website, Applicatie en Service, zoals in dit artikel en deze Algemene Voorwaarden omschreven.
  2. Account: een persoonlijke registratie van een persoon of Gebruiker waarmee middels een e-mail en wachtwoord combinatie toegang tot verkregen kan worden tot en gewerkt wordt binnen Applicatie.
  3. Applicatie: het gelicentieerde geheel van software, web applicaties, apps, functionaliteiten, bestanden, en dergelijke, zoals door Bedrijfsrooster aangeboden via onder andere, maar niet uitsluitend, de domeinnaam app.bedrijfsrooster.nl en daarbij behorende apps.
  4. Gebruiker: de Klant en haar eventuele bestuurders en werknemers, vertegenwoordigers en derden die door Klant zijn gemachtigd de Website, Applicatie en Service te gebruiken.
  5. Gebruikersgegevens: gegevens die in Applicatie zijn ingevoerd door Klant, Gebruiker of Bedrijfsrooster namens Klant, om de Applicatie te gebruiken of het gebruik van de Applicatie te bevorderen.
  6. Kantooruren: 09:00 uur tot 17:00 uur Central European Time (CET), iedere Werkdag
  7. Klant: iedere partij of persoon die een overeenkomst aangaat met Bedrijfsrooster.
  8. Licentie: door Bedrijfsrooster aan Klant verstrekte Licentie die voor de periode van 1 maand het recht geeft tot toegang tot en het gebruik van Website, Applicatie en Service.
  9. Licentietarief: het door de Klant aan Bedrijfsrooster verschuldigde bedrag voor de afname van een Licentie en daarmee het gebruik van de Website, Applicatie en Service.
  10. Overeenkomst: de Registratie en deze Algemene Voorwaarden die tezamen de Overeenkomst vormen tussen Partijen.
  11. Partijen: Bedrijfsrooster en Klant.
  12. Privacybeleid: het beleid van Bedrijfsrooster ten aanzien van het gebruik en de opslag van persoonsgegevens, te vinden op de webpagina https://bedrijfsrooster.nl/privacy.
  13. Proefperiode: een periode waarin kosteloos een Licentie wordt verleend aan Klant, voor de duur van 14 (veertien) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en waarvoor Klant geen opzegging hoeft in te dienen om kosten achteraf of verlenging van de Licentie te voorkomen.
  14. Registratie: een elektronische indiening van het formulier op de webpagina http://app.bedrijfsrooster.nl/registreren, waarmee een potentiële Klant zich aanmeldt bij Bedrijfsrooster en daarmee een Proefperiode, Licentie en Account aanvraagt, welke eenmaal ingediend en uitdrukkelijk geaccepteerd middels schriftelijke bevestiging van Bedrijfsrooster, tezamen met deze Algemene Voorwaarden de volledige Overeenkomst tussen Klant en Bedrijfsrooster vormt.
  15. Service: door Bedrijfsrooster gegeven of uitgevoerde trainingen, ondersteuning, documentatie, hosting, onderhoud en overige dienstverlening ter ondersteuning van Website en Applicatie.
  16. Website: de website bedrijfsrooster.nl en het publiekelijk beschikbare gedeelte van app.bedrijfsrooster.nl en alle daarbij behorende bestanden, inhoud en informatie.
  17. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie en gegevens die ieder der Partijen ontvangt van de andere Partij en die is aangeduid als auteursrechtelijk beschermd of vertrouwelijk, of waarvan de andere Partij de vertrouwelijke aard kent of deze redelijkerwijs geacht moet worden te kennen, waaronder maar niet beperkt tot technische, financiële, persoonlijke en zakelijke informatie, gegevens met betrekking tot werknemers of partners, rapporten, handleidingen, plannen, computerprogrammatuur en bestanden, tekeningen, kennis en kunnen. Vertrouwelijke Informatie omvat niet informatie die reeds geopenbaard is, of al in bezit was van de ene Partij voordat zij die van de andere Partij ontving.
  18. Werkdag: iedere kalenderdag behalve zaterdag, zondag, nationale feestdagen in Nederland en door Bedrijfsrooster via Website of Applicatie als zodanig aangekondigde onwerkbare dagen.
  19. Wijziging Zeggenschap: directe of indirecte verwerving van ofwel de meerderheid van aandelen met stemrecht of van alle activa van een partij door een andere rechtspersoon in een of meerdere transacties.
 2. Onder ‘persoon’ wordt ook een natuurlijke persoon of een al of niet rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam (met of zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) en de wettelijke en persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.
 3. Termen kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt worden, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
 4. Een verwijzing naar het ene geslacht sluit een verwijzing naar de andere geslachten in.
 5. Een verwijzing naar schrijven of schriftelijk sluit e-mail in.
 6. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar de artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Aanpassingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door Bedrijfsrooster en Klant schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien de onderhavige algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Bedrijfsrooster en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op verdere overeenkomsten.
 4. De rechten van Klant uit de overeenkomst gesloten tussen Klant en Bedrijfsrooster zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bedrijfsrooster niet overdraagbaar.

Artikel 3 – Proefperiode

 1. Na een Registratie verkrijgt Klant een Licentie en daarmee toegang tot Account, Applicatie en Service gedurende een periode van 14 dagen, tegen een tarief van €0 (nul euro), zonder daarbij verplicht te zijn tot voorzetting van afname van toekomstige of overige Licenties. Klant gebruikt de Applicatie tijdens de Proefperiode geheel kostenvrij.
 2. Bedrijfsrooster behoudt het recht gedurende een Proefperiode de Licentie, het Account of de toegang tot Website, Applicatie of Service te beëindigen of te verwijderen, aan klant te ontzeggen of te blokkeren.
 3. Indien de Proefperiode is afgerond verloopt de Licentie automatisch en heeft Klant de vrije keuze, al dan niet via Applicatie, een betaalde Licentie aan te schaffen naar gelang de wensen voor gebruik.
 4. Klant zal nooit automatisch zonder eigen goedkeuring een betaalde Licentie afnemen of verbonden zijn aan Bedrijfsrooster, Website, Applicatie, Service.

Artikel 4 – Licentie, Licentietarief, Facturatie en Betaling

 1. Licenties zijn geldig gedurende de volledige maand waarin de Licentie wordt verkocht, onafhankelijk van de dag of datum van verkoop of ingebruikname van de Licentie door de Klant.
 2. Indien de Licentie door Bedrijfsrooster aan de Klant wordt verkocht op een dag van de maand na de eerste dag in die maand, wordt, ongeacht welke Overeenkomst van toepassing is, uitsluitend op de eerste factuur van Bedrijfsrooster aan Klant, het Licentietarief eenmalig naar beneden bijgesteld verhoudingsgewijs het aantal dagen dat de Klant de betreffende Licentie in die maand niet heeft kunnen benutten.
 3. De geldigheid van een Licentie wordt steeds automatisch verlengd voor de periode van een maand bij aanvang van een nieuwe maand, tenzij de Klant de Overeenkomst heeft beëindigd, en uitsluitend in het geval van een betaalde Licentie, waardoor automatische verlenging na een proefperiode uitgesloten is.
 4. De Klant zal het Licentietarief voor de Licentie overeenkomstig dit artikel aan Bedrijfsrooster betalen.
 5. Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde tarieven en bedragen zijn exclusief Nederlandse BTW.
 6. Bedrijfsrooster factureert het Licentietarief aan de Klant middels een schriftelijke digitale factuur. Indien de Klant een papieren kopie van de factuur wenst te ontvangen wordt per papieren factuur €25 (vijfentwintig euro) administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Indien Licentietarief op de factuur minder dan €20 (twintig euro) bedraagt, wordt €20 (twintig euro) gefactureerd.
 8. De Klant zal bij het sluiten van Overeenkomst geldige, actuele en volledige betalingsgegevens en overige geldige, actuele en volledige factuurgegevens verstrekken aan Bedrijfsrooster.
 9. Klant machtigt Bedrijfsrooster het Licentietarief automatisch te incasseren binnen 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij Klant heeft aangegeven geen automatische incasso toe te willen passen.
 10. Indien het verschuldigde bedrag niet automatisch kan worden geïncasseerd verplicht de Klant zich binnen 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum het totale factuurbedrag aan Bedrijfsrooster te voldoen middels elektronische overboeking naar het IBAN van Bedrijfsrooster zoals vermeld op de factuur.
 11. Indien Bedrijfsrooster niet binnen 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum de betaling van Klant heeft ontvangen kan Bedrijfsrooster, onverminderd de overige rechten van Bedrijfsrooster zonder aansprakelijkheid jegens de Klant, het Account en toegang tot of gebruik van de Applicatie en Service onbruikbaar maken voor de Klant en Gebruikers, en de incassering van het factuurbedrag uit handen geven en/of incassokosten in rekening brengen van ten hoogste 15% van het totale factuurbedrag. Op Bedrijfsrooster rust geen enkele plicht om alle of een deel van de Applicatie of Service onder Licentie te leveren zolang de betreffende factuur onbetaald blijft.
 12. Bedrijfsrooster is gerechtigd het Licentietarief eens per kalenderjaar te verhogen met 3% in verband met inflatie en stijging van algemene-, personele- en inkoopkosten en investeringen, en is daarnaast gerechtigd het Licentietarief jaarlijks te verhogen in verband met nieuw geboden functionaliteit met inachtneming van een kennisgevingtermijn van 60 (zestig) dagen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen per de eerstvolgende kalendermaand.

Artikel 5 - Duur en Beëindiging

 1. De Overeenkomst treedt in werking bij Registratie en is geldig voor onbepaalde tijd.
 2. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen door de andere partij schriftelijk in kennis te stellen van de beëindiging, in welk geval de Overeenkomst zal eindigen op de laatste dag van de maand waarin de opzegging is ontvangen.
 3. Onverminderd de andere rechten of herstelmogelijkheden waarop de partijen recht hebben, kan elke partij de Overeenkomst beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de andere partij indien:
  1. de andere partij een wezenlijke schending van een bepaling van de Overeenkomst pleegt en (indien een dergelijke schending te herstellen is) deze schending niet alsnog, binnen 30 dagen nadat de partij die schriftelijk in gebreke is gesteld, is hersteld; of
  2. er een gerechtelijke uitspraak is gedaan of een besluit is genomen om de andere partij te liquideren of dat zich omstandigheden voordoen die een bevoegde rechterlijke instantie het recht geven het faillissement uit te spreken ten aanzien van de andere partij; of
  3. de rechter een bewindvoerder heeft aangesteld om de zaken, bedrijfsactiviteiten en het eigendom van de andere partij te beheren of een verzoek bij de bevoegde rechterlijke instantie is ingediend voor de aanstelling van een bewindvoerder over de andere partij, of een intentieverklaring tot het aanstellen van een bewindvoerder aan de andere partij is verstrekt; of
  4. een curator is aangesteld voor de activa of de onderneming van de andere partij, of zich omstandigheden voordoen die de bevoegde rechterlijke instantie of een schuldeiser het recht geven een curator of beheerder aan te stellen over de andere partij, of een andere persoon de activa van de andere partij aanvaardt of verkoopt; of
  5. de andere partij een schuldsaneringsregeling overeenkomt met haar schuldeisers of een verzoek indient bij de bevoegde rechterlijke instantie voor de bescherming van haar schuldeisers; of
  6. de andere partij een soortgelijke of overeenkomstige maatregel neemt of ondergaat als gevolg van een schuld in welk rechtsgebied dan ook.
 4. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook:
  1. eindigen alle Licenties verleend krachtens de Overeenkomst onmiddellijk; en
  2. geeft elke partij alle apparatuur, eigendommen, bestanden en overige spullen (en alle kopieën daarvan) die de andere partij toebehoren terug en maakt deze er verder geen gebruik meer van; en
  3. is Bedrijfsrooster gerechtigd de Gebruikersgegevens die in haar bezit zijn te vernietigen of anderszins te verwijderen tenzij Bedrijfsrooster uiterlijk tien dagen na de beëindigingsdatum van de Overeenkomst een schriftelijk verzoek ontvangt om de Klant de op dat moment meest recente back-up van de Gebruikersgegevens te leveren. Bedrijfsrooster zal zich naar commerciële maatstaven in redelijkheid inspannen om de back-up binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk schriftelijk verzoek aan de Klant te leveren, mits de Klant alle kosten die op het moment van beëindiging openstaan en hier het gevolg van zijn (al dan niet verschuldigd op de beëindigingsdatum) heeft betaald. De Klant zal alle redelijke onkosten gemaakt door Bedrijfsrooster voor het teruggeven of verwijderen van de Gebruikersgegevens voorafgaand aan het verwijderen of teruggeven aan Bedrijfsrooster betalen; en
  4. zullen de verworven rechten van de partijen op de beëindigingsdatum, of de voortzetting na beëindiging van een bepaling die uitdrukkelijk of impliciet van kracht blijft na de beëindiging, niet worden aangetast en zullen deze onverminderd blijven bestaan; en
  5. zal de Klant alle nog openstaande facturen per ommegaande volledig voldoen.

Artikel 6 – Gebruik

 1. Door Website, Applicatie en Service op welke manier dan ook te gebruiken of benutten verklaart Gebruiker kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Ten opzichte van Gebruikers garandeert Klant dat:
  1. hij niet zal (laten) toestaan dat een Licentie door meer dan een afzonderlijke Klant wordt gebruikt tenzij dit na schriftelijke overeenstemming tussen Partijen in geheel opnieuw is toegewezen aan een andere afzonderlijke Klant, in welk geval de eerdere Klant niet langer het recht zal hebben tot toegang tot of gebruik van Website, Applicatie, Service en/of Licentie; en
  2. hij niet zal (laten) toestaan dat een Account door meerdere Gebruikers wordt gebruikt, of, door een of meerdere Gebruikers op een onverantwoordelijke of nalatige manier wordt gebruikt; en
  3. hij Gebruikers een veilig wachtwoord laat gebruiken voor de toegang tot hun Account en het gebruik van Applicatie en dat zij dit wachtwoord geheim zullen houden; en
  4. hij de Website, Applicatie en Service niet zal gebruiken om onwettige inhoud of informatie op te slaan, te verspreiden of te verkrijgen, of om materiaal via de Website of Applicatie te uploaden voor doeleinden die schadelijk, onwettig, bedreigend, intimiderend, of lasterlijk zijn, inbreuk plegen op het intellectueel eigendomsrecht van derden of dat van Bedrijfsrooster, illegale activiteiten bevorderen, of enige andere illegale activiteit of schade aanrichten aan personen of eigendommen; en
  5. hij uitsluitend geldige e-mailadressen toekent aan Gebruikers, deze van tijd tot tijd verifieert en indien het e-mailadres niet meer geldig is of is gewijzigd, direct verwijdert of aanpast naar een voor de Gebruiker geldig en geverifieerd e-mailadres.
 3. Klant verklaart behoudens zover toegestaan door toepasselijke wetgeving die niet in overleg tussen de Partijen kan worden uitgesloten, of behoudens voor zover expliciet toegestaan volgens deze Algemene Voorwaarden of expliciet anders overeengekomen tussen Partijen, dat hij:
  1. niet zal proberen de Applicatie geheel of gedeeltelijk in welke vorm of met behulp van welk middel dan ook te kopiëren, te wijzigen, aan afgeleide versie ervan te maken, te bouwen, te spiegelen, te vermenigvuldigen, opnieuw uit te geven, te downloaden, te tonen, te verzenden of te verspreiden; en
  2. niet zal proberen de Applicatie geheel of gedeeltelijk te decompileren of te ontleden, geen reverse engineering toe zal passen of zal trachten de Applicatie op enige andere manier om zal zetten; en
  3. geen toegang zal verschaffen tot alle of een deel van de Applicatie met als doel een product of dienst te bouwen die concurreert met de Applicatie; en
  4. de Applicatie, behalve aan Gebruikers of anderszins met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfsrooster, niet aan derden in licentie zal geven, zal verhuren, zal verkopen, zal leasen, overdragen, toewijzen, verspreiden, tonen, openbaren of anderszins beschikbaar maken; en
  5. niet zal proberen onbevoegde toegang tot (onderdelen van) de Applicatie of Accounts te verkrijgen of andere personen dan Gebruikers te helpen bij het verkrijgen van onbevoegde toegang tot Applicatie of Accounts anders dan via de daarvoor bedoelde login functionaliteit zoals aangeboden via Applicatie.
 4. Klant verplicht zich het berichtensysteem dat beschikbaar gesteld wordt in Applicatie niet te misbruiken of op een manier te gebruiken anders dan in Applicatie aangegeven, en verklaart zich bewust te zijn van de richtlijnen die gelden voor de bestrijding van spam en de daaraan gerelateerde regel- en wetgeving.
 5. Klant zal het berichtensysteem dat beschikbaar gesteld wordt in Applicatie uitsluitend gebruiken voor de communicatie van periodieke berichten en documenten die relevant zijn voor en gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteiten en personeelsplanning van Klant.
 6. Klant vrijwaart Bedrijfsrooster voor elke niet-nakoming van dit artikel door hem of zijn Gebruikers of voor elke niet-nakoming die voortvloeit uit het onbevoegde gebruik door een derde van Account van Gebruiker.
 7. Bedrijfsrooster behoudt zich het recht voor de toegang tot het Account van de Klant en dat van Gebruikers of enig materiaal waarmee inbreuk wordt gepleegd op de bepalingen van dit artikel onbruikbaar te maken zonder hiervoor door Klant aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
 8. De rechten die door Bedrijfsrooster onder de Overeenkomst worden verleend worden alleen aan Klant verleend en dienen niet verleend te worden aan een zuster-, dochteronderming of holding van de Klant.
 9. Klant zal zich naar alle redelijkheid inspannen onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot de Website, Applicatie of Service voorkomen en zal in het geval van dergelijk gebruik of toegang Bedrijfsrooster daarvan direct schriftelijk op de hoogte brengen.

Artikel 7 – Verplichtingen Klant

 1. De Klant verplicht zich:
  1. alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan Bedrijfsrooster in verband met de Overeenkomst en alle noodzakelijke toegang te verlenen tot die informatie die door Bedrijfsrooster wordt gevraagd; en
  2. alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van zijn activiteiten krachtens de Overeenkomst na te komen; en
  3. alle overige verantwoordelijkheden van de Klant zoals vermeld in de Overeenkomst tijdig en efficiënt uit te oefenen. In geval van vertraging in de medewerking door de Klant zoals door de partijen overeengekomen, kan Bedrijfsrooster elk overeengekomen tijdschema of leveringsschema als redelijkerwijs nodig is aanpassen; en
  4. ervoor te zorgen dat de Gebruikers de Applicatie gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst en verantwoordelijk te zijn voor de niet-nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker; en
  5. alle benodigde licenties, toestemmingen en goedkeuringen te krijgen en te behouden die nodig zijn voor de Klant, haar werknemers en vertegenwoordigers om hun verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen; en
  6. ervoor te zorgen dat haar netwerk en systemen voldoen aan de relevante specificaties zoals van tijd tot tijd door Bedrijfsrooster bepaald.

Artikel 8 – Verplichtingen Bedrijfsrooster

 1. Bedrijfsrooster levert gedurende de in de Licentie overeengekomen termijn Applicatie en Service aan de Klant onder en behoudens de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Bedrijfsrooster zal zich naar marktconforme maatstaven in redelijkheid inspannen om de Website, Applicatie en Service 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar te stellen, uitgezonderd in het geval dat:
  1. onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de standaard onderhoudsperiode buiten Kantooruren; of
  2. ongeplande onderhoudswerkzaamheden buiten Kantooruren worden uitgevoerd; of
  3. kritieke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd ter verbetering van de veiligheid en bescherming van Vertrouwelijke Informatie die binnen de Applicatie wordt opgeslagen of die fundamenteel bijdragen aan de verdere beschikbaarheid van Applicatie.
 3. Bedrijfsrooster kan niet garanderen dat Applicatie vrij is van fouten of enige vorm van gebrek of dat alle via Applicatie gegenereerde en geboden informatie en gegevens compleet of accuraat zijn.
 4. Bedrijfsrooster biedt Gebruiker gedurende de in Licentie overeengekomen termijn kosteloos ondersteuning per e-mail en telefoon inzake de Website, Applicatie en Service, waarbij gestreefd wordt contactverzoeken binnen 24 uur tijdens Kantooruren in behandeling te nemen.

Artikel 9 - Vrijwaring

 1. De Klant zal Bedrijfsrooster vrijwaren tegen claims, vorderingen, procedures, verlies, schade, (on)kosten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gerechtskosten en redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Applicatie door de Klant. Bedrijfsrooster zal ten aanzien van claims tegen Klant die voorvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Applicatie door de Klant:
  1. de Klant onmiddellijk in kennis stellen van een dergelijke claim; en
  2. voor rekening van de Klant, redelijke medewerking verlenen aan de Klant in de verdediging tegen en afwikkeling van een dergelijke claim.
  3. de Klant de algehele bevoegdheid geven de claim te verdediging of af te wikkelen.
 2. Bij de verdediging of afwikkeling van een claim tegen Bedrijfsrooster ten aanzien van (beweerde) inbreuk van intellectuele eigendomsrechten van derden, kan Bedrijfsrooster ervoor zorgen dat de Klant het recht behoudt om gebruik te blijven maken van de Applicatie, door de Applicatie te verplaatsen of te wijzigen zodat deze geen inbreuk meer maakt of, indien deze herstelmogelijkheden niet in redelijkheid beschikbaar zijn, de Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een kennisgevingtermijn aan de Klant van 2 Werkdagen zonder enige verdere aansprakelijkheid of verplichting om aan de Klant vooraf gefixeerde schadevergoeding of overige extra kosten aan de Klant te betalen.
 3. Bedrijfsrooster, haar werknemers en haar vertegenwoordigers zullen in geen geval aansprakelijk zijn jegens de Klant voor zover de beweerde inbreuk gebaseerd is op:
  1. een wijziging van de Applicatie door een ander dan Bedrijfsrooster
  2. het gebruik door de Klant van de Applicatie op een wijze die strijdig is met de aanwijzingen die door Bedrijfsrooster aan de Klant zijn gegeven
  3. het gebruik door de Klant van de Applicatie na kennisgeving van de beweerde of feitelijke inbreuk van Bedrijfsrooster of een bevoegde autoriteit
 4. Het voorgaande beschrijft de enige en exclusieve rechten en herstelmogelijkheden van de Klant en de volledige verplichtingen en aansprakelijkheid van Bedrijfsrooster (waaronder de werknemers en vertegenwoordigers) ten aanzien van enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, databankrecht of geheimhoudingsrecht.

Artikel 10 - Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering door Bedrijfsrooster het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Bedrijfsrooster zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 3. Indien Bedrijfsrooster op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Bedrijfsrooster worden vergoed volgens de geldende gebruikelijke tarieven van Bedrijfsrooster. Bedrijfsrooster is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 11 - Eigendomsrecht

 1. De Klant erkent en stemt ermee in dat Bedrijfsrooster eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten op de Applicatie. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld worden krachtens de Overeenkomst geen rechten aan de Klant verleend op octrooien, auteursrechten, databankrechten, handelsgeheimen, handelsnamen (al dan niet geregistreerd), merken, of andere rechten of licenties ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten van Bedrijfsrooster, waaronder de Applicatie.
 2. Bedrijfsrooster bevestigt dat zij alle benodigde rechten ten aanzien van de Applicatie heeft om de rechten te kunnen verlenen die zij krachtens en overeenkomstig de voorwaarden van de Overeenkomst van plan is te verlenen.

Artikel 12 - Geheimhouding

 1. Elke Partij kan toegang worden verleend tot Vertrouwelijke Informatie van de andere partij om haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen.
 2. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk behandelen en, tenzij van rechtswege voorgeschreven, de Vertrouwelijke Informatie van de ander niet beschikbaar stellen aan derden of de Vertrouwelijke Informatie van de ander gebruiken voor doeleinden anders dan voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Iedere partij neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Vertrouwelijke Informatie van de ander waartoe zij toegang heeft niet in strijd met de voorwaarden van de Overeenkomst openbaar wordt gemaakt of wordt verspreid door haar werknemers of vertegenwoordigers.
 4. Bedrijfsrooster maakt gebruikt van een versleutelde verbinding voor de verzending van Vertrouwelijke Gegevens tussen Gebruiker en Applicatie, beveiligt opgeslagen Vertrouwelijk Informatie met een firewall en past updates toe aan systemen naar gelang Bedrijfsrooster dat nodig acht.
 5. Geen van de partijen is verantwoordelijk voor schade, verlies, vernietiging, wijziging of openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie door toedoen van een derde.
 6. De Klant erkent dat gegevens van de Applicatie, Vertrouwelijke Informatie van Bedrijfsrooster vormen.
 7. Bedrijfsrooster erkent dat de Gebruikersgegevens Vertrouwelijke Informatie van de Klant vormen.
 8. Dit artikel blijft onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht hoe deze beëindiging tot stand komt.

Artikel 13 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Dit artikel beschrijft de volledige financiële aansprakelijkheid van Bedrijfsrooster (waaronder de aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van haar werknemers en vertegenwoordigers) jegens de Klant ten aanzien van:
  1. enige niet-nakoming van de Overeenkomst
  2. enig gebruik door de Klant van de Applicatie of een deel ervan
  3. enige verklaring, overzicht of onrechtmatige handeling of nalaten (waaronder onachtzaamheid) die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst
 2. Behalve indien uitdrukkelijk en specifiek in de Overeenkomst vastgelegd:
  1. aanvaardt de Klant exclusieve aansprakelijkheid voor de resultaten die door de Klant uit de Applicatie zijn verkregen en voor de conclusies die uit dit gebruik worden getrokken. Bedrijfsrooster is niet aansprakelijkheid voor schade ontstaan door fouten of omissies in enige informatie of aanwijzingen die door de Klant aan Bedrijfsrooster zijn verstrekt in verband met de Applicatie of voor schade ontstaan door enige maatregelen die door Bedrijfsrooster op aanwijzing van de Klant zijn genomen
  2. worden alle garanties, verklaringen, bepalingen en alle overige voorwaarden van welk aard dan ook zoals bedoeld in geschreven of Angelsaksisch recht voor zover door toepasselijk recht toegestaan uitgesloten van de Overeenkomst
  3. wordt de Applicatie aan de Klant geleverd in de zich alsdan bevindende staat
 3. Niets in de Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van Bedrijfsrooster uit:
  1. voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Bedrijfsrooster
  2. voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken
 4. Behoudens het bepaalde in dit artikel:
  1. is Bedrijfsrooster niet aansprakelijk op grond van een onrechtmatige daad (waaronder voor nalatigheid of niet-nakoming van een wettelijke verplichting), overeenkomst, verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins voor enige winstderving, verlies van bedrijfsactiviteiten, verminderde goodwill en/of gelijksoortige verliezen of verlies of bederf van gegevens of informatie of zuiver economische schade of voor enige bijzondere, indirecte schade of gevolgschade, kosten, schade, (on)kosten die hoe dan ook voortvloeien uit de Overeenkomst
  2. is de totale aansprakelijkheid van Bedrijfsrooster op grond van een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid of niet-nakoming van een wettelijke verplichting), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins die voortvloeit uit of verband houdt met de (beoogde) uitvoering van de Overeenkomst beperkt tot €500 (vijfhonderd euro) of het totale bedrag aan Licentietarief betaald gedurende de 12 (twaalf) maanden direct voorafgaand aan de datum waarop deze claim ontstond

Artikel 14 - Ongeldige bepaling

 1. Indien een bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechterlijke instantie of bestuurslichaam wordt aangemerkt als ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig blijven de overige bepalingen van kracht.
 2. Indien een ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling geldig, afdwingbaar of wettig zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, geldt de bepaling met de wijziging die nodig is om de commerciële bedoeling van de partijen kracht te verlenen.

Artikel 15 - Gehele overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met het Aanmeldingsformulier vormen de volledige overeenkomst tussen Partijen ter zake van het onderwerp van deze overeenkomst en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en afspraken tussen Partijen.
 2. Partijen erkennen en stemmen ermee in dat zij bij het aangaan van de Overeenkomst niet afgaan op een toezegging, belofte, verzekering, verklaring, garantie of afspraak van enige persoon met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst, anders dan uitdrukkelijk vermeld in de Overeenkomst.

Artikel 16 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Bedrijfsrooster kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bedrijfsrooster in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Bedrijfsrooster gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. In het geval van Overmacht kan Bedrijfsrooster door Klant niet aansprakelijk worden gehouden krachtens de Overeenkomst, mits Bedrijfsrooster Klant schriftelijk in kennis stelt van deze Overmacht.

Artikel 17 - Overdracht

 1. Bedrijfsrooster is gerechtigd de in de Overeenkomst overeengekomen werkzaamheden, rechten en plichten geheel of gedeeltelijk over te dragen, te cederen of door derden te doen uitvoeren of uitoefenen. Bedrijfsrooster zal Klant hierover tijdig informeren.
 2. Klant zal geen rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst cederen of op een andere wijze overdragen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfsrooster.

Artikel 18 - Kennisgevingen

 1. Iedere kennisgeving met betrekking tot de Overeenkomst zal door Bedrijfsrooster aan de Klant gecommuniceerd worden via het Notificatie E-mailadres dat Klant via Applicatie kan instellen.
 2. Kennisgevingen aan Bedrijfsrooster dienen schriftelijk te geschieden en dienen te worden verzonden en afgeleverd op het adres zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, of op elk ander adres dat voor dit doeleinde door Bedrijfsrooster wordt doorgegeven, of per e-mail aan info@bedrijfsrooster.nl.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Klant partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Bedrijfsrooster is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bedrijfsrooster het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.